Java Untuk Gelung

1. Gambaran keseluruhan

Dalam artikel ini, kita akan melihat aspek inti dari bahasa Java - melaksanakan pernyataan atau sekumpulan pernyataan berulang kali menggunakan loop untuk .

2. Mudah untuk Gelung

A for loop adalah struktur kawalan yang membolehkan kita mengulangi operasi tertentu dengan meningkatkan dan menilai pembilang gelung.

Sebelum lelaran pertama, penghitung gelung akan diinisialisasi, maka penilaian keadaan dilakukan diikuti dengan definisi langkah (biasanya kenaikan sederhana).

Sintaks bagi gelung adalah:

for (initialization; Boolean-expression; step) statement;

Mari kita lihat dalam contoh mudah:

for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println("Simple for loop: i = " + i); }

The pengawalan , Boolean-ungkapan, dan langkah yang digunakan dalam untuk penyata adalah pilihan. Berikut adalah contoh gelung tanpa had :

for ( ; ; ) { // Infinite for loop }

2.1. Dilabel untuk Gelung

Kita juga boleh memberi label untuk gelung. Ia berguna jika kita bersarang untuk gelung sehingga kita dapat memecahkan / meneruskan dari yang khusus untuk gelung:

aa: for (int i = 1; i <= 3; i++) { if (i == 1) continue; bb: for (int j = 1; j <= 3; j++) { if (i == 2 && j == 2) { break aa; } System.out.println(i + " " + j); } }

3. Dipertingkatkan untuk Gelung

Sejak Java 5, kami memiliki jenis kedua untuk gelung yang disebut ditingkatkan yang membuatnya lebih mudah untuk melakukan iterasi pada semua elemen dalam array atau koleksi.

Sintaks loop yang ditingkatkan adalah:

for(Type item : items) statement;

Oleh kerana gelung ini dipermudah dibandingkan dengan standard untuk gelung, kita hanya perlu menyatakan dua perkara ketika memulakan gelung:

  1. Pemegang untuk elemen yang sedang kita ulangi
  2. Susunan / koleksi sumber yang kami rujuk

Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa: Untuk setiap elemen dalam item, tetapkan elemen ke pemboleh ubah item dan jalankan badan gelung .

Mari lihat contoh ringkas:

int[] intArr = { 0,1,2,3,4 }; for (int num : intArr) { System.out.println("Enhanced for-each loop: i = " + num); }

Kita dapat menggunakannya untuk melakukan iterasi pada berbagai struktur data Java:

Memandangkan objek senarai List - kita boleh mengulanginya:

for (String item : list) { System.out.println(item); }

Kita juga boleh melakukan lelaran pada set Set :

for (String item : set) { System.out.println(item); }

Dan, dengan memberikan peta Peta, kita juga dapat mengulanginya:

for (Entry entry : map.entrySet()) { System.out.println( "Key: " + entry.getKey() + " - " + "Value: " + entry.getValue()); }

3.1. Iterable.forEach ()

Sejak Java 8, kami dapat memanfaatkan setiap loop dengan cara yang sedikit berbeza. Kami sekarang mempunyai kaedah forEach () khusus di antara muka Iterable yang menerima ungkapan lambda yang mewakili tindakan yang ingin kami laksanakan .

Secara dalaman, ia hanya menyerahkan tugas ke gelung standard:

default void forEach(Consumer action) { Objects.requireNonNull(action); for (T t : this) { action.accept(t); } }

Mari lihat contohnya:

List names = new ArrayList(); names.add("Larry"); names.add("Steve"); names.add("James"); names.add("Conan"); names.add("Ellen"); names.forEach(name -> System.out.println(name));

4. Kesimpulan

Dalam tutorial ringkas ini, kami meneroka Java untuk gelung.

Seperti biasa, contoh boleh didapati di GitHub.