Reka Bentuk Corak dalam Kerangka Musim Semi

1. Pengenalan

Corak reka bentuk adalah bahagian penting dalam pembangunan perisian. Penyelesaian ini bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah berulang tetapi juga membantu pembangun memahami reka bentuk kerangka dengan mengenali corak umum.

Dalam tutorial ini, kita akan melihat empat corak reka bentuk yang paling biasa digunakan dalam Spring Framework:

 1. Corak Singleton
 2. Corak Kaedah Kilang
 3. Corak proksi
 4. Corak templat

Kami juga akan melihat bagaimana Spring menggunakan corak ini untuk mengurangkan beban pembangun dan membantu pengguna melakukan tugas yang membosankan dengan cepat.

2. Corak Singleton

Pola singleton adalah mekanisme yang memastikan hanya satu contoh objek yang ada per aplikasi . Corak ini boleh berguna semasa mengurus sumber bersama atau menyediakan perkhidmatan rentas, seperti pembalakan.

2.1. Kacang Singleton

Umumnya, singleton unik di seluruh dunia untuk aplikasi, tetapi pada musim bunga, kekangan ini dilonggarkan. Sebaliknya, Spring mengehadkan singleton untuk satu objek setiap bekas Spring IoC . Dalam praktiknya, ini bermaksud Spring hanya akan mencipta satu biji untuk setiap jenis setiap konteks aplikasi.

Pendekatan Spring berbeza dengan definisi ketat tentang singleton kerana aplikasi boleh mempunyai lebih dari satu bekas Spring. Oleh itu, banyak objek dari kelas yang sama boleh wujud dalam satu aplikasi jika kita mempunyai banyak bekas.

Secara lalai, Spring mencipta semua kacang sebagai single.

2.2. Singleton Autowired

Sebagai contoh, kita boleh membuat dua pengawal dalam konteks aplikasi tunggal dan menyuntikkan kacang jenis yang sama ke dalam masing-masing.

Pertama, kami membuat BookRepository yang menguruskan objek domain Buku kami .

Seterusnya, kami membuat LibraryController , yang menggunakan BookRepository untuk mengembalikan jumlah buku di perpustakaan:

@RestController public class LibraryController { @Autowired private BookRepository repository; @GetMapping("/count") public Long findCount() { System.out.println(repository); return repository.count(); } }

Terakhir, kami membuat BookController , yang memfokuskan pada tindakan khusus Buku , seperti mencari buku dengan IDnya :

@RestController public class BookController { @Autowired private BookRepository repository; @GetMapping("/book/{id}") public Book findById(@PathVariable long id) { System.out.println(repository); return repository.findById(id).get(); } }

Kami kemudian memulakan aplikasi ini dan melakukan GET on / count dan / book / 1:

curl -X GET //localhost:8080/count curl -X GET //localhost:8080/book/1

Dalam output aplikasi, kita melihat bahawa kedua objek BookRepository mempunyai ID objek yang sama:

[email protected] [email protected]

The BookRepository ID objek dalam LibraryController dan BookController adalah sama, membuktikan bahawa Spring disuntik kacang yang sama ke dalam kedua-dua pengawal.

Kami dapat membuat contoh berasingan kacang BookRepository dengan mengubah skop kacang dari singleton ke prototaip menggunakan anotasi @ Scope (ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE) .

Melakukannya memerintahkan Spring untuk membuat objek berasingan untuk setiap kacang BookRepository yang dihasilkannya. Oleh itu, jika kita memeriksa ID objek BookRepository di setiap pengawal kita lagi, kita melihat bahawa mereka tidak lagi sama.

3. Corak Kaedah Kilang

Corak kaedah kilang memerlukan kelas kilang dengan kaedah abstrak untuk membuat objek yang diinginkan.

Selalunya, kita mahu membuat objek yang berbeza berdasarkan konteks tertentu.

Sebagai contoh, aplikasi kita mungkin memerlukan objek kenderaan. Dalam persekitaran nautika, kami ingin membuat kapal, tetapi dalam persekitaran aeroangkasa, kami ingin membuat kapal terbang:

Untuk mencapai ini, kita dapat membuat pelaksanaan kilang untuk setiap objek yang diinginkan dan mengembalikan objek yang diinginkan dari kaedah kilang konkrit.

3.1. Konteks Aplikasi

Spring menggunakan teknik ini pada akar kerangka Dependency Injection (DI).

Pada asasnya, Spring memperlakukan bekas kacang sebagai kilang yang menghasilkan kacang.

Oleh itu, Spring mentakrifkan antara muka BeanFactory sebagai pengabstrakan bekas kacang:

public interface BeanFactory { getBean(Class requiredType); getBean(Class requiredType, Object... args); getBean(String name); // ... ]

Setiap kaedah getBean dianggap sebagai kaedah kilang , yang mengembalikan kacang yang sesuai dengan kriteria yang diberikan kepada kaedah, seperti jenis dan nama kacang.

Spring kemudian memperluas BeanFactory dengan antara muka ApplicationContext , yang memperkenalkan konfigurasi aplikasi tambahan. Spring menggunakan konfigurasi ini untuk memulakan bekas kacang berdasarkan beberapa konfigurasi luaran, seperti fail XML atau anotasi Java.

Dengan menggunakan implementasi kelas ApplicationContext seperti AnnotationConfigApplicationContext , kita kemudian dapat membuat kacang melalui pelbagai kaedah kilang yang diwarisi dari antara muka BeanFactory .

Pertama, kami membuat konfigurasi aplikasi mudah:

@Configuration @ComponentScan(basePackageClasses = ApplicationConfig.class) public class ApplicationConfig { }

Seterusnya, kami membuat kelas sederhana, Foo , yang tidak menerima hujah pembina:

@Component public class Foo { }

Kemudian buat kelas lain, Bar , yang menerima satu argumen konstruktor:

@Component @Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE) public class Bar { private String name; public Bar(String name) { this.name = name; } // Getter ... }

Terakhir, kami membuat kacang melalui pelaksanaan AnnotationConfigApplicationContext ApplicationContext :

@Test public void whenGetSimpleBean_thenReturnConstructedBean() { ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(ApplicationConfig.class); Foo foo = context.getBean(Foo.class); assertNotNull(foo); } @Test public void whenGetPrototypeBean_thenReturnConstructedBean() { String expectedName = "Some name"; ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(ApplicationConfig.class); Bar bar = context.getBean(Bar.class, expectedName); assertNotNull(bar); assertThat(bar.getName(), is(expectedName)); }

Using the getBean factory method, we can create configured beans using just the class type and — in the case of Bar — constructor parameters.

3.2. External Configuration

This pattern is versatile because we can completely change the application's behavior based on external configuration.

If we wish to change the implementation of the autowired objects in the application, we can adjust the ApplicationContext implementation we use.

For example, we can change the AnnotationConfigApplicationContext to an XML-based configuration class, such as ClassPathXmlApplicationContext:

@Test public void givenXmlConfiguration_whenGetPrototypeBean_thenReturnConstructedBean() { String expectedName = "Some name"; ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("context.xml"); // Same test as before ... }

4. Proxy Pattern

Proxies are a handy tool in our digital world, and we use them very often outside of software (such as network proxies). In code, the proxy pattern is a technique that allows one object — the proxy — to control access to another object — the subject or service.

4.1. Transactions

To create a proxy, we create an object that implements the same interface as our subject and contains a reference to the subject.

We can then use the proxy in place of the subject.

In Spring, beans are proxied to control access to the underlying bean. We see this approach when using transactions:

@Service public class BookManager { @Autowired private BookRepository repository; @Transactional public Book create(String author) { System.out.println(repository.getClass().getName()); return repository.create(author); } }

In our BookManager class, we annotate the create method with the @Transactional annotation. This annotation instructs Spring to atomically execute our create method. Without a proxy, Spring wouldn't be able to control access to our BookRepository bean and ensure its transactional consistency.

4.2. CGLib Proxies

Instead, Spring creates a proxy that wraps our BookRepository bean and instruments our bean to execute our create method atomically.

When we call our BookManager#create method, we can see the output:

com.baeldung.patterns.proxy.BookRepository$$EnhancerBySpringCGLIB$$3dc2b55c

Typically, we would expect to see a standard BookRepository object ID; instead, we see an EnhancerBySpringCGLIB object ID.

Behind the scenes, Spring has wrapped our BookRepository object inside as EnhancerBySpringCGLIB object. Spring thus controls access to our BookRepository object (ensuring transactional consistency).

Generally, Spring uses two types of proxies:

 1. CGLib Proxies – Used when proxying classes
 2. JDK Dynamic Proxies – Used when proxying interfaces

While we used transactions to expose the underlying proxies, Spring will use proxies for any scenario in which it must control access to a bean.

5. Template Method Pattern

In many frameworks, a significant portion of the code is boilerplate code.

For example, when executing a query on a database, the same series of steps must be completed:

 1. Establish a connection
 2. Execute query
 3. Perform cleanup
 4. Close the connection

These steps are an ideal scenario for the template method pattern.

5.1. Templates & Callbacks

The template method pattern is a technique that defines the steps required for some action, implementing the boilerplate steps, and leaving the customizable steps as abstract. Subclasses can then implement this abstract class and provide a concrete implementation for the missing steps.

We can create a template in the case of our database query:

public abstract DatabaseQuery { public void execute() { Connection connection = createConnection(); executeQuery(connection); closeConnection(connection); } protected Connection createConnection() { // Connect to database... } protected void closeConnection(Connection connection) { // Close connection... } protected abstract void executeQuery(Connection connection); }

Alternatively, we can provide the missing step by supplying a callback method.

A callback method is a method that allows the subject to signal to the client that some desired action has completed.

In some cases, the subject can use this callback to perform actions — such as mapping results.

For example, instead of having an executeQuery method, we can supply the execute method a query string and a callback method to handle the results.

First, we create the callback method that takes a Results object and maps it to an object of type T:

public interface ResultsMapper { public T map(Results results); }

Then we change our DatabaseQuery class to utilize this callback:

public abstract DatabaseQuery { public T execute(String query, ResultsMapper mapper) { Connection connection = createConnection(); Results results = executeQuery(connection, query); closeConnection(connection); return mapper.map(results); ] protected Results executeQuery(Connection connection, String query) { // Perform query... } }

This callback mechanism is precisely the approach that Spring uses with the JdbcTemplate class.

5.2. JdbcTemplate

The JdbcTemplate class provides the query method, which accepts a query String and ResultSetExtractor object:

public class JdbcTemplate { public T query(final String sql, final ResultSetExtractor rse) throws DataAccessException { // Execute query... } // Other methods... }

The ResultSetExtractor converts the ResultSet object — representing the result of the query — into a domain object of type T:

@FunctionalInterface public interface ResultSetExtractor { T extractData(ResultSet rs) throws SQLException, DataAccessException; }

Spring further reduces boilerplate code by creating more specific callback interfaces.

For example, the RowMapper interface is used to convert a single row of SQL data into a domain object of type T.

@FunctionalInterface public interface RowMapper { T mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException; }

To adapt the RowMapper interface to the expected ResultSetExtractor, Spring creates the RowMapperResultSetExtractor class:

public class JdbcTemplate { public List query(String sql, RowMapper rowMapper) throws DataAccessException { return result(query(sql, new RowMapperResultSetExtractor(rowMapper))); } // Other methods... }

Instead of providing logic for converting an entire ResultSet object, including iteration over the rows, we can provide logic for how to convert a single row:

public class BookRowMapper implements RowMapper { @Override public Book mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException { Book book = new Book(); book.setId(rs.getLong("id")); book.setTitle(rs.getString("title")); book.setAuthor(rs.getString("author")); return book; } }

With this converter, we can then query a database using the JdbcTemplate and map each resulting row:

JdbcTemplate template = // create template... template.query("SELECT * FROM books", new BookRowMapper());

Apart from JDBC database management, Spring also uses templates for:

 • Java Message Service (JMS)
 • Java Persistence API (JPA)
 • Hibernate (now deprecated)
 • Transactions

6. Conclusion

In this tutorial, we looked at four of the most common design patterns applied in the Spring Framework.

Kami juga meneroka bagaimana Spring menggunakan corak ini untuk memberikan ciri-ciri yang kaya sekaligus mengurangkan beban pemaju.

Kod dari artikel ini boleh didapati di GitHub.