Java HashMap Under the Hood

1. Gambaran keseluruhan

Dalam artikel ini, kami akan meneroka penerapan antarmuka Peta yang paling popular dari Kerangka Koleksi Java dengan lebih terperinci, mengambil dari mana artikel intro kami berhenti.

Sebelum kita memulakan pelaksanaannya, penting untuk menunjukkan bahawa antara muka koleksi Daftar dan Set utama memperluas Koleksi tetapi Peta tidak.

Ringkasnya, HashMap menyimpan nilai berdasarkan kunci dan menyediakan API untuk menambah, mengambil dan memanipulasi data yang disimpan dengan pelbagai cara. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip hashtable , yang terdengar agak rumit pada awalnya tetapi sebenarnya sangat mudah difahami.

Pasangan nilai kunci disimpan dalam apa yang dikenali sebagai baldi yang bersama-sama membentuk apa yang disebut meja, yang sebenarnya merupakan tatasusunan dalaman.

Setelah kami mengetahui kunci di mana objek disimpan atau hendak disimpan, operasi penyimpanan dan pengambilan berlaku dalam masa yang tetap , O (1) dalam peta hash yang dimensi dengan baik.

Untuk memahami bagaimana peta hash berfungsi di bawah tenda, seseorang perlu memahami mekanisme penyimpanan dan pengambilan yang digunakan oleh HashMap. Kami akan banyak memberi tumpuan kepada perkara ini.

Akhirnya, soalan berkaitan HashMap cukup biasa dalam temu ramah , jadi ini adalah kaedah yang kukuh untuk menyiapkan temu ramah atau mempersiapkannya.

2. Put () API

Untuk menyimpan nilai dalam peta hash, kami memanggil put API yang mengambil dua parameter; kunci dan nilai yang sepadan:

V put(K key, V value);

Apabila nilai ditambahkan ke peta di bawah kunci, hashCode () API objek kunci dipanggil untuk mengambil apa yang dikenali sebagai nilai hash awal.

Untuk melihat ini dalam tindakan, mari kita buat objek yang akan bertindak sebagai kunci. Kami hanya akan membuat satu atribut untuk digunakan sebagai kod hash untuk mensimulasikan fasa pertama hashing:

public class MyKey { private int id; @Override public int hashCode() { System.out.println("Calling hashCode()"); return id; } // constructor, setters and getters }

Kita sekarang boleh menggunakan objek ini untuk memetakan nilai dalam peta hash:

@Test public void whenHashCodeIsCalledOnPut_thenCorrect() { MyKey key = new MyKey(1); Map map = new HashMap(); map.put(key, "val"); }

Tidak banyak yang berlaku dalam kod di atas, tetapi perhatikan output konsol. Sesungguhnya kaedah hashCode dipanggil:

Calling hashCode()

Selanjutnya, API hash () peta hash dipanggil secara dalaman untuk menghitung nilai hash akhir menggunakan nilai hash awal.

Nilai hash akhir ini akhirnya turun ke indeks dalam tatasusunan dalaman atau yang kita namakan sebagai lokasi baldi.

The hash fungsi HashMap kelihatan seperti ini:

static final int hash(Object key) { int h; return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16); }

Yang harus kita perhatikan di sini hanyalah penggunaan kod hash dari objek utama untuk mengira nilai hash akhir.

Semasa berada di dalam fungsi put , nilai hash akhir digunakan seperti ini:

public V put(K key, V value) { return putVal(hash(key), key, value, false, true); }

Perhatikan bahawa fungsi putVal dalaman dipanggil dan diberi nilai hash akhir sebagai parameter pertama.

Seseorang mungkin tertanya-tanya mengapa kunci digunakan lagi dalam fungsi ini kerana kita sudah menggunakannya untuk mengira nilai hash.

Sebabnya ialah peta hash menyimpan kunci dan nilai di lokasi baldi sebagai objek Map.Entry .

Seperti yang telah dibincangkan sebelumnya, semua antarmuka kerangka koleksi Java memperluas Koleksi antara muka tetapi Peta tidak. Bandingkan perisytiharan antara muka Peta yang kita lihat sebelumnya dengan set muka:

public interface Set extends Collection

Sebabnya ialah peta tidak menyimpan unsur tunggal sama seperti koleksi lain melainkan koleksi pasangan nilai-kunci.

Jadi kaedah generik antara muka Koleksi seperti add , toArray tidak masuk akal ketika datang ke Peta .

Konsep yang telah kita bahas dalam tiga perenggan terakhir menjadikan salah satu soalan wawancara Java Collections Framework yang paling popular . Jadi, perlu difahami.

Satu atribut istimewa dengan peta hash adalah bahawa ia menerima null nilai dan kunci null:

@Test public void givenNullKeyAndVal_whenAccepts_thenCorrect(){ Map map = new HashMap(); map.put(null, null); }

When a null key is encountered during a put operation, it is automatically assigned a final hash value of 0, which means it becomes the first element of the underlying array.

This also means that when the key is null, there is no hashing operation and therefore, the hashCode API of the key is not invoked, ultimately avoiding a null pointer exception.

During a put operation, when we use a key that was already used previously to store a value, it returns the previous value associated with the key:

@Test public void givenExistingKey_whenPutReturnsPrevValue_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("key1", "val1"); String rtnVal = map.put("key1", "val2"); assertEquals("val1", rtnVal); }

otherwise, it returns null:

@Test public void givenNewKey_whenPutReturnsNull_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); String rtnVal = map.put("key1", "val1"); assertNull(rtnVal); }

When put returns null, it could also mean that the previous value associated with the key is null, not necessarily that it's a new key-value mapping:

@Test public void givenNullVal_whenPutReturnsNull_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); String rtnVal = map.put("key1", null); assertNull(rtnVal); }

The containsKey API can be used to distinguish between such scenarios as we will see in the next subsection.

3. The get API

To retrieve an object already stored in the hash map, we must know the key under which it was stored. We call the get API and pass to it the key object:

@Test public void whenGetWorks_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("key", "val"); String val = map.get("key"); assertEquals("val", val); }

Internally, the same hashing principle is used. The hashCode() API of the key object is called to obtain the initial hash value:

@Test public void whenHashCodeIsCalledOnGet_thenCorrect() { MyKey key = new MyKey(1); Map map = new HashMap(); map.put(key, "val"); map.get(key); }

This time, the hashCode API of MyKey is called twice; once for put and once for get:

Calling hashCode() Calling hashCode()

This value is then rehashed by calling the internal hash() API to obtain the final hash value.

As we saw in the previous section, this final hash value ultimately boils down to a bucket location or an index of the internal array.

The value object stored in that location is then retrieved and returned to the calling function.

When the returned value is null, it could mean that the key object is not associated with any value in the hash map:

@Test public void givenUnmappedKey_whenGetReturnsNull_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); String rtnVal = map.get("key1"); assertNull(rtnVal); }

Or it could simply mean that the key was explicitly mapped to a null instance:

@Test public void givenNullVal_whenRetrieves_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("key", null); String val=map.get("key"); assertNull(val); }

To distinguish between the two scenarios, we can use the containsKey API, to which we pass the key and it returns true if and only if a mapping was created for the specified key in the hash map:

@Test public void whenContainsDistinguishesNullValues_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); String val1 = map.get("key"); boolean valPresent = map.containsKey("key"); assertNull(val1); assertFalse(valPresent); map.put("key", null); String val = map.get("key"); valPresent = map.containsKey("key"); assertNull(val); assertTrue(valPresent); }

For both cases in the above test, the return value of the get API call is null but we are able to distinguish which one is which.

4. Collection Views in HashMap

HashMap offers three views that enable us to treat its keys and values as another collection. We can get a set of all keys of the map:

@Test public void givenHashMap_whenRetrievesKeyset_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("name", "baeldung"); map.put("type", "blog"); Set keys = map.keySet(); assertEquals(2, keys.size()); assertTrue(keys.contains("name")); assertTrue(keys.contains("type")); }

The set is backed by the map itself. So any change made to the set is reflected in the map:

@Test public void givenKeySet_whenChangeReflectsInMap_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("name", "baeldung"); map.put("type", "blog"); assertEquals(2, map.size()); Set keys = map.keySet(); keys.remove("name"); assertEquals(1, map.size()); }

We can also obtain a collection view of the values:

@Test public void givenHashMap_whenRetrievesValues_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("name", "baeldung"); map.put("type", "blog"); Collection values = map.values(); assertEquals(2, values.size()); assertTrue(values.contains("baeldung")); assertTrue(values.contains("blog")); }

Just like the key set, any changes made in this collection will be reflected in the underlying map.

Finally, we can obtain a set view of all entries in the map:

@Test public void givenHashMap_whenRetrievesEntries_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("name", "baeldung"); map.put("type", "blog"); Set
    
      entries = map.entrySet(); assertEquals(2, entries.size()); for (Entry e : entries) }
    

Remember that a hash map specifically contains unordered elements, therefore we assume any order when testing the keys and values of entries in the for each loop.

Many times, you will use the collection views in a loop as in the last example, and more specifically using their iterators.

Just remember that the iterators for all the above views are fail-fast.

If any structural modification is made on the map, after the iterator has been created, a concurrent modification exception will be thrown:

@Test(expected = ConcurrentModificationException.class) public void givenIterator_whenFailsFastOnModification_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("name", "baeldung"); map.put("type", "blog"); Set keys = map.keySet(); Iterator it = keys.iterator(); map.remove("type"); while (it.hasNext()) { String key = it.next(); } }

The only allowed structural modification is a remove operation performed through the iterator itself:

public void givenIterator_whenRemoveWorks_thenCorrect() { Map map = new HashMap(); map.put("name", "baeldung"); map.put("type", "blog"); Set keys = map.keySet(); Iterator it = keys.iterator(); while (it.hasNext()) { it.next(); it.remove(); } assertEquals(0, map.size()); }

The final thing to remember about these collection views is the performance of iterations. This is where a hash map performs quite poorly compared with its counterparts linked hash map and tree map.

Iteration over a hash map happens in worst case O(n) where n is the sum of its capacity and the number of entries.

5. HashMap Performance

The performance of a hash map is affected by two parameters: Initial Capacity and Load Factor. The capacity is the number of buckets or the underlying array length and the initial capacity is simply the capacity during creation.

The load factor or LF, in short, is a measure of how full the hash map should be after adding some values before it is resized.

The default initial capacity is 16 and default load factor is 0.75. We can create a hash map with custom values for initial capacity and LF:

Map hashMapWithCapacity=new HashMap(32); Map hashMapWithCapacityAndLF=new HashMap(32, 0.5f);

The default values set by the Java team are well optimized for most cases. However, if you need to use your own values, which is very okay, you need to understand the performance implications so that you know what you are doing.

When the number of hash map entries exceeds the product of LF and capacity, then rehashing occurs i.e. another internal array is created with twice the size of the initial one and all entries are moved over to new bucket locations in the new array.

A low initial capacity reduces space cost but increases the frequency of rehashing. Rehashing is obviously a very expensive process. So as a rule, if you anticipate many entries, you should set a considerably high initial capacity.

On the flip side, if you set the initial capacity too high, you will pay the cost in iteration time. As we saw in the previous section.

So a high initial capacity is good for a large number of entries coupled with little to no iteration.

A low initial capacity is good for few entries with a lot of iteration.

6. Collisions in the HashMap

A collision, or more specifically, a hash code collision in a HashMap, is a situation where two or more key objects produce the same final hash value and hence point to the same bucket location or array index.

This scenario can occur because according to the equals and hashCode contract, two unequal objects in Java can have the same hash code.

It can also happen because of the finite size of the underlying array, that is, before resizing. The smaller this array, the higher the chances of collision.

That said, it's worth mentioning that Java implements a hash code collision resolution technique which we will see using an example.

Keep in mind that it's the hash value of the key that determines the bucket the object will be stored in. And so, if the hash codes of any two keys collide, their entries will still be stored in the same bucket.

And by default, the implementation uses a linked list as the bucket implementation.

The initially constant time O(1)put and get operations will occur in linear time O(n) in the case of a collision. This is because after finding the bucket location with the final hash value, each of the keys at this location will be compared with the provided key object using the equals API.

To simulate this collision resolution technique, let's modify our earlier key object a little:

public class MyKey { private String name; private int id; public MyKey(int id, String name) { this.id = id; this.name = name; } // standard getters and setters @Override public int hashCode() { System.out.println("Calling hashCode()"); return id; } // toString override for pretty logging @Override public boolean equals(Object obj) { System.out.println("Calling equals() for key: " + obj); // generated implementation } }

Notice how we're simply returning the id attribute as the hash code – and thus force a collision to occur.

Also, note that we've added log statements in our equals and hashCode implementations – so that we know exactly when the logic is called.

Let's now go ahead to store and retrieve some objects that collide at some point:

@Test public void whenCallsEqualsOnCollision_thenCorrect() { HashMap map = new HashMap(); MyKey k1 = new MyKey(1, "firstKey"); MyKey k2 = new MyKey(2, "secondKey"); MyKey k3 = new MyKey(2, "thirdKey"); System.out.println("storing value for k1"); map.put(k1, "firstValue"); System.out.println("storing value for k2"); map.put(k2, "secondValue"); System.out.println("storing value for k3"); map.put(k3, "thirdValue"); System.out.println("retrieving value for k1"); String v1 = map.get(k1); System.out.println("retrieving value for k2"); String v2 = map.get(k2); System.out.println("retrieving value for k3"); String v3 = map.get(k3); assertEquals("firstValue", v1); assertEquals("secondValue", v2); assertEquals("thirdValue", v3); }

In the above test, we create three different keys – one has a unique id and the other two have the same id. Since we use id as the initial hash value, there will definitely be a collision during both storage and retrieval of data with these keys.

In addition to that, thanks to the collision resolution technique we saw earlier, we expect each of our stored values to be retrieved correctly, hence the assertions in the last three lines.

When we run the test, it should pass, indicating that collisions were resolved and we will use the logging produced to confirm that the collisions indeed occurred:

storing value for k1 Calling hashCode() storing value for k2 Calling hashCode() storing value for k3 Calling hashCode() Calling equals() for key: MyKey [name=secondKey, id=2] retrieving value for k1 Calling hashCode() retrieving value for k2 Calling hashCode() retrieving value for k3 Calling hashCode() Calling equals() for key: MyKey [name=secondKey, id=2]

Notice that during storage operations, k1 and k2 were successfully mapped to their values using only the hash code.

However, storage of k3 was not so simple, the system detected that its bucket location already contained a mapping for k2. Therefore, equals comparison was used to distinguish them and a linked list was created to contain both mappings.

Any other subsequent mapping whose key hashes to the same bucket location will follow the same route and end up replacing one of the nodes in the linked list or be added to the head of the list if equals comparison returns false for all existing nodes.

Likewise, during retrieval, k3 and k2 were equals-compared to identify the correct key whose value should be retrieved.

On a final note, from Java 8, the linked lists are dynamically replaced with balanced binary search trees in collision resolution after the number of collisions in a given bucket location exceed a certain threshold.

This change offers a performance boost, since, in the case of a collision, storage and retrieval happen in O(log n).

This section is very common in technical interviews, especially after the basic storage and retrieval questions.

7. Conclusion

In this article, we have explored HashMap implementation of Java Map interface.

Kod sumber lengkap untuk semua contoh yang digunakan dalam artikel ini boleh didapati dalam projek GitHub.